INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade

U skladu sa odredbama Člana 97. Stav (6) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), Člana 272. Stav (2) Zakona o privrednim društvima (SL Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 52. Pravilnika o upravljanju...


Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade
Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade
juli 7. 2020
Ranije objavljeno
Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane Redovne godišnje skupšti ... Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. go ... Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende za 2019. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2020. godinu Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ... Odluka o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članov ... Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata Odluku o izboru članova Odbora za reviziju Odluka o izboru radnih tijela Skupštine

oktobar 22. 2020 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%