Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ALKOSOL
ALKOSOL
Sastav : etanol 96%, izopropanol, ortofenilfenol Registracijski status : Sredstva široke upotrebe
ALKOSOL
Jačina : 100 g otopine sadrži aktivne tvari: etanola 96% - 40 g; izopropanola -30 g; ortofenilfenola-0,1 g Pomoćne tvari: sredstvo protiv isušivanja i za njegu kože, voda, mirisne tvari. Oblik : otopina Pakovanje : 5 L
Uputstvo za primjenu

Alkosol rastvor

antiseptik i dezinficijens

Dezinfekciono sredstvo i opšti biocidni proizvod: 1. Proizvodi za ličnu higijenu; 2. Dezinfekciona sredstva i drugi proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu.

Ubija 99,99% bakterija.

Sastav: 100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96% (CAS broj: 64-17-5), 30 g izopropanola (CAS broj: 67-63-0), 0,1 g ortofenilfenola (CAS broj: 90-43-7) i aromu limuna.

 

GHS02 GHS07

Opasnost

Zapaljiva tečnost, kategorija 2-H225

Iritacija oka, kategorija 2-H319

Specifična toksičnost za ciljni organ-jednokratna izloženost (STOT SE), kategorija 3, Centralni nervni sistem-H336

Senzibilizator kože, kategorija 1-H317

Obavještenje o mjerama predostrožnosti:

P102: Čuvati van dohvata djece.

P103: Prije upotrebe pročitati informacije na etiketi.

P403 + P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti.

P403 + P235: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom.

P501: Odložiti sadržaj/ambalažu u skladu sa propisima-predati ovlaštenom sakupljaču otpada.

EUH208: Sadrži (Smješa, parfem/miris). Može da izazove alergijsku reakciju.

Broj dozvole: 11/07-510.2-90/21 od 08.07.2021.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba.

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www.phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

Uslovi skladištenja: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja. Čuvati samo u originalnoj ambalaži, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Ukupna zapremina: 5000 ml

EAN CODE: 3870010004490

Dodatne informacije:

Osobine: Djeluje baktericidno na mikroorganizme Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), Micrococcus luteus (prema BAS EN 1276, BAS EN 13727), Escherichia coli, Enterococcus hirae (prema BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697), meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus NCTC 12493 (MRSA) (prema BAS EN 1040, BAS EN 1276, BAS EN 13727, BAS EN 13697, Pr EN 12054) i kvascidno na Candida albicans (prema BAS EN 1275, BAS EN 1650, BAS EN 13624, BAS EN 13697).

Djeluje nakon 1 minute i nakon 5 minuta u čistim i prljavim uslovima.

Alkosol rastvor ima i virucidno djelovanje.

Zadovoljava zahtjeve BAS EN 1500-Higijensko utrljavanje ruku, BAS EN 12791-Dezinfekcija ruku u hirurgiji i Pr EN 12054-Proizvodi za higijensku i hiruršku dezinfekciju ruku i pranje ruku.

Namjena: Higijenska i hirurška dezinfekcija ruku. Primjenljiv je i za dezinfekciju očišćenih radnih površina i predmeta.

Područja upotrebe: bolnice, domovi zdravlja, ambulante i dr. gdje god su nužni visoki zahtjevi higijene ruku. Može se koristiti i u domaćinstvu, javnim ustanovama, prehrambenoj i drugim industrijama.

Način upotrebe: Alkosol se primjenjuje nerazrijeđen. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris. Iz kanistra usuti (cca 1L) rastvor u odgovarajući dozator. Postupiti prema uputstvu za upotrebu dozatora.

Prije dezinfekcije ruku potrebno je ruke oprati sa sapunom, isprati vodovodnom vodom, posušiti i nakon toga dezinfikovati ruke.

Higijenska dezinfekcija ruku: nanijeti 6 ml proizvoda (3 pritiska na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 1 minute.

Hirurška dezinfekcija ruku: nanijeti 4 ml proizvoda (2 pritiska na dozator), kada se ruke osuše nanijeti još 2 ml proizvoda (1 pritisak na dozator) uz ukupno kontaktno vrijeme (vrijeme utrljavanja) od 3 minute. Alkosol ima održiv/kontinuiran efekat nakon 3 h.

Dezinfekcija očišćenih radnih površina i predmeta: Sve vidljive površine/predmete u radnom prostoru prije dezinfekcije treba oprati i očistiti od vidljivih nečistoća. Alkosol nanijeti na čistu krpu i prebrisati površine/predmete koje želimo dezinfikovati i ostaviti da se osuše. Površine koje dolaze u direktan kontakt s hranom, nakon dezinfekcije poželjno je oprati čistom vodom.

Mjere opreza i upozorenja:

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvjesticu.

Nakon udisanja: Udisanje visokih koncentracija može uzrokovati iritaciju disajnih puteva, kašalj, glavobolju, umor, pospanost, nesvjesticu, opijenost. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Može izazvati umjerenu iritaciju i isušivanje kože. Nakon kontakta sa očima: U slučaju direktnog kontakta moguće suzenje, crvenilo, bol, peckanje. Nakon gutanja: Može izazvati glavobolju, nesvjesticu, mučninu, povraćanje, pospanost, gubitak svijesti.

Opis mjera prve pomoći

Nakon udisanja: Unesrećenog izvesti na svježi zrak, olabaviti mu odjeću i staviti ga u udoban položaj za nesmetano disanje. Ako je neophodno, primijeniti vještačko disanje. U slučaju potrebe, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Odmah ukloniti svu kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati kožu sa mnogo vode i sapuna, tuširanjem oko 15 minuta. U slučaju pritužbi, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon kontakta sa očima: Pažljivo ispirati oči s puno tekuće vode uz neprekidno pomicanje zjenice, najmanje 10-15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se oftalmologu. Nakon gutanja: Ukoliko je unesrećeni pri svijesti, isprati mu detaljno usta i dati mu da pije vode (2-4 čaše). NE izazivati povraćanje! [Oprez ako unesrećeni povraća. Opasnost od aspiracije. Držati disajne puteve slobodnim. Zastoj pluća moguć nakon aspiracije povraćanog sadržaja]. Odmah pozvati ljekara.

Uputstvo za sigurno odlaganje biocida i njegove ambalaže:

Neiskorišteni proizvod i ostaci od proizvoda: Predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na neškodljivo zbrinjavanje spaljivanjem (insineracija). Propisno očišćena ambalaža može se odložiti kao ambalažni otpad. Međutim, uvijek kada je moguće preferira se recikliranje u odnosu na odlaganje ili spaljivanje.

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.

Pridržavati se posebnih uputa Bezbjednosno-tehničkog lista.

Nazad na rezultate pretrage

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%