Portfolio
Nazad na rezultate pretrage
ALKOSOL
ALKOSOL
Sastav : etanol, izopropanol, ortofenilfenol Registracijski status : Sredstva široke upotrebe
ALKOSOL
Jačina : 100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96%, 30 g izopropanola i 0,1 g ortofenilfenola Oblik : rastvor Pakovanje : 100 ml
Uputstvo za primjenu

Alkosol rastvor

antiseptik i dezinficijens

 

Dezinfekciono sredstvo i opšti biocidni proizvod: 1. Proizvodi za ličnu higijenu; 2. Dezinfekciona sredstva i drugi proizvodi za upotrebu u domaćinstvu i na površinama namijenjenim javnom zdravstvu

Sastav: 100 g rastvora sadrži 40 g etanola 96% (CAS broj: 64-17-5/EC broj: 200-578-6/Indeks broj: 603-002-00-5),  30 g izopropanola (CAS broj: 67-63-0/EC broj: 200-661-7/Indeks broj: 603-117-00-0) i 0,1 g ortofenilfenola (CAS broj: 90-43-7/EC broj: 201-993-5/Indeks broj: 604-020-00-6).

Osobine: Djeluje protiv Gram-pozitivnih (Staphylococcus aureus) i Gram-negativnih bakterija (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa). Fungicidno djelovanje uključuje i gljivicu Candidu albicans. Alkosol rastvor ima i virucidno djelovanje. Dodatak ortofenilfenola pojačava djelovanje. Zahvaljujući odgovarajućim dodacima, štiti, njeguje i sprečava isušivanje kože.  

 

Namjena: Dezinfekcija intaktne kože, osobito higijenska i hirurška dezinfekcija ruku. Primjenljiv i za dezinfekciju čistih manjih radnih površina u zdravstvenim ustanovama.

 

Područja upotrebe: bolnice, domovi zdravlja, ambulante i dr. gdje god su nužni visoki zahtjevi higijene ruku.

Način upotrebe: Alkosol se primjenjuje nerazrijeđen. Nakon primjene ostavlja ugodan, osvježavajući miris.

Higijenska dezinfekcija ruku: Na dlanove čistih, suhih ruku nanijeti dovoljnu količinu dezinficijensa i utrljavati do suha najmanje 30 sec.

 

Hirurška dezinfekcija ruku: Na čiste, dobro oprane ruke i podlaktice nanijeti dovoljnu količinu dezinficijensa i utrljati do suha. Postupak ponoviti još jedanput. Procedura dezinfekcije treba da traje 3 do 5 minuta.

 

Dezinfekcija radnih površina: Čistom gazom natopljenom dezinficijensom dobro prebrisati čistu radnu površinu i ostaviti da se osuši.

 

Kontraindikacije: Preosjetljivost na sastojke Alkosola je zanemarljivo rijetka.

 

Neželjeni efekti: Pojava neželjenih efekata u toku upotrebe Alkosola je izuzetno rijetka.

 

 

Mjere opreza i upozorenja:

Lako zapaljiva tečnost i para. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove pospanost i nesvjesticu.

 

Nakon udisanja: Udisanje visokih koncentracija može uzrokovati iritaciju disajnih puteva, kašalj, glavobolju, umor, pospanost, nesvjesticu, opijenost. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Može izazvati umjerenu iritaciju i isušivanje kože. Nakon kontakta sa očima: U slučaju direktnog kontakta moguće suzenje, crvenilo, bol, peckanje. Nakon gutanja: Može izazvati glavobolju, nesvjesticu, mučninu, povraćanje, pospanost, gubitak svijesti.    

 

Opis mjera prve pomoći

 

Nakon udisanja: Unesrećenog izvesti na svježi zrak, olabaviti mu odjeću i staviti ga u udoban položaj za nesmetano disanje. Ako je neophodno, primijeniti vještačko disanje. U slučaju potrebe, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon dugotrajne izloženosti kože: Oprati s mnogo vode i sapuna. U slučaju potrebe, potražiti ljekarsku pomoć. Nakon kontakta sa očima: Pažljivo ispirati oči s puno tekuće vode uz neprekidno pomicanje zjenice, najmanje 10-15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Obratiti se oftalmologu. Nakon gutanja: NE izazivati povraćanje! (Oprez ako unesrećeni povraća. Opasnost od aspiracije. Držati disajne puteve slobodnim. Zastoj pluća moguć nakon aspiracije povraćanog sadržaja). Ukoliko je unesrećeni pri svijesti, isprati mu detaljno usta i dati mu da pije vode (2-4 čaše). Odmah pozvati ljekara.    

 

Uputstvo za sigurno odlaganje biocida i njegove ambalaže:

Neiskorišteni proizvod i ostaci od proizvoda: Predati ovlaštenom sakupljaču opasnog otpada na neškodljivo zbrinjavanje spaljivanjem (insineracija). Propisno očišćena ambalaža može se odložiti kao ambalažni otpad. Međutim, uvijek kada je moguće preferira se recikliranje u odnosu na odlaganje ili spaljivanje.

Proizvod ne smije ući u odvodne kanale, izvore vode ili tlo.

 

Čuvanje: Proizvod je stabilan pri normalnim, preporučenim uslovima upotrebe i skladištenja. Čuvati samo u originalnoj ambalaži, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati dalje od toplote i izvora paljenja.

Proizvođač: Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, BiH; info tel.: +387 33 254 400; e-mail: info@bosnalijek.ba;

Distributer: PHOENIX Pharma d.o.o., Bijeljina; www. phoenix.ba; e-mail: office@phoenix.ba; Donja Ljeljenča 015B, telefon: 055 231 200.

 

Rok upotrebe: 2 godine

 

Ukupna zapremina: 100 ml

 

Pridržavati se posebnih uputa Bezbjednosno-tehničkog lista.

 

Nazad na rezultate pretrage

juni 07. 2023 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%