INVESTITORI / AKTUELNE INFORMACIJE
Aktuelne finansijske informacije vezane uz naše poslovanje i događaje koji na njega utiču.

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

U skladu sa odredbama člana 45. stav (3), člana 46. stav (2), (3) i (5), člana 47. i člana 48. Stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), člana 230. stav (1) i člana 232. stav (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/2), na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 3/22 od 06.01.2022. godine, objavljuje se:


OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

1.       Datum, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine

 

Saziva se vanredna Skupština društva Bosnalijek d.d. za dan 05.02.2022. godine sa početkom u 10:00 sati (u daljnjem tekstu: Skupština). Skupština će se održati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53., 71000 Sarajevo.

 

2.       Dnevni red Skupštine

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 

1)      Izbor radnih tijela Skupštine:

-         Izbor predsjednika Skupštine

-         Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2)      Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine)

3)      Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za vanredno preispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u poslednjih pet godina

 

3.       Radna tijela Skupštine

 

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara odnosno zastupnika i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje u sastavu Amer Ćosibegović, predsjednik, Nedim Vrtić i Amina Demirović, članovi. U slučaju spriječenosti vršenja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje zamjenski članovi su Aida Kereš i Semir Obralija. Zapisnik o radu Skupštine vodiće Sekretar Društva ili druga ovlaštena osoba.

 

4.      Prijedlozi odluka za Skupštinu

 

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

 

1.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine)

2.      Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za vanredno preispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u poslednjih pet godina

 

5.      Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dana. Skupštini mogu prisustvovati dioničari odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine se podnosi u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva, ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, ili putem telefaksa (broj: +38733814253) ili putem elektronske pošte (E-mail: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com). Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz nadležnog registra kompanija domicilne države, ili druga odgovarajuća isprava, iz kojih su vidljivi registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. 

 

6.      Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan u radu i odlučivanju postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio dužan je postupati u skladu sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika koja mora biti ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara. Punomoć izdata od strane dioničara domaćeg pravnog lica mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika i punomoćnika te biti ovjerena od strane državnog organa ili notara. Punomoć izdata od strane dioničara stranog pravnog lica mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika i punomoćnika, te ovjerena od strane nadležnog domicilnog organa ili notara i legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena odnosno legalizirana punomoć, uz važeći lični identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, ili putem telefaksa (broj: +38733814253) ili putem elektronske pošte (E-mail: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com) najkasnije 3 (tri) dana prijed datuma određenog za održavanje Skupštine. Zakonski zastupnik i/ili punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene odnosno legalizirane punomoći predati neposredno Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja Skupštine.

 

7.      Registracija i glasanje na Skupštini

 

Preporučuje se dioničarima odnosno njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima, koji žele uzeti učešće u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine radi pravovremenog evidentiranja i registracije kod Odbora za glasanje. Prilikom registracije, svaki učesnik u radu i odlučivanju Skupštine dužan je predočiti važeću ispravu za osobnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet učesnika i valjanost ovlašćenja odnosno punomoći i izvoda iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke, ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem „aklamacije" – dizanjem ruku.

 

8.      Uvid u materijale za Skupštinu

 

Od dana objave ovog Obavještenja, svi dioničari odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u materijale za ovu Skupštinu, s tim da se uvid može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 11:00 do 15:00 sati zaključno sa datumom 02.02.2021. godine. Na lični zahtjev i o vlastitom trošku, dioničar i njegov zastupnik ili punomoćnik, imaju pravo na kopiju materijala.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

 

 


januar 11. 2022
Ranije objavljeno
Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bosnalijek d ... Obavještenje o ponovnom sazivanju vanredne Skupštine Društva Bosnalijek ... Izvještaj Odbora za glasanje sa ponovno sazvane redovne godišnje Skupšti ... Obavještenje o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva Bos ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK ... OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne Skupštine Društva Bosnalijek d ... OBAVJEŠENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. Izvještaj Odbora za glasanje Odluke usvojene na Skupštini Društva održanoj 19.09.2022. godine

juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%