Obavještenje o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d.

U skladu sa odredbama člana 230. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15) i člana 48. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva o sazivanju redovne godišnje Skupštine Društva broj: 1614/19 od 29.05.2019. godine, objavljuje se:

 

O B A V J E Š T E N J E

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

 

I              DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

 

Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. Sarajevo će se održati dana 27.06.2019. godine u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu, sa početkom u 10:00 sati.

 

II            DNEVNI RED SKUPŠTINE

 

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

 

1.      Izbor radnih tijela Skupštine

-        Izbor predsjednika skupštine

-        Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine

2.      Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa finansijskim izvještajina,  izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Usvajanje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godinu

4.      Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2019. godinu

5.      Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

 

III          RADNA TIJELA SKUPŠTINE

 

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine.

 

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu

-        Zlatan Pilipović, predsjednik

-        Semir Obralija, član

-        Amer Ćosibegović, član

 

U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su:

-        Nermina Krehić

-        Nedim Vrtić

 

Zapisnik o radu Skupštine vodit će Sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

 

IV           PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

 

1.      Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine

2.      Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3.      Prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godnu i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godinu

4.      Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2019. godinu

5.      Prijedlog odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora

 

V             PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

 

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH najkasnije 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničar odnosno zakonski zastupnik i/ili punomoćnik dioničara koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa 24.06.2019. godine.

Prijava se može podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com).

Obrazac prijave dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba).

VI           PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

 

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara i punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na daresu: Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (E-mail adresa: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com), zaključno sa datumom za podnošenje prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine iz tačke V ovog Obavještenja.

Za dioničare pravna lica uz ovjerenu punomoć se dostavlja i Aktuelni izvod is Sudskog registra u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji.

Original ovjerene punomoći, punomoćnik je dužan neposredno predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a za dioničare pravna lica neophodno je uz punomoć predati i Aktuelni izvod iz Sudskog registra u originalu ne stariji od 3 mjeseca ili u ovjerenoj kopiji.

Punomoć izdata za ovu Skupštinu važi i u slučaju ponovnog sazivanja redovne godišnje Skupštine Društva. Obrazac punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba).

 

VII         REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

 

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početaka rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predočiti validnu/važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlašćenja odnosno punomoći. 

Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA" ili „PROTIV" prijedloga odluke i/ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem aklamacije.

 

VIII        PRIJEDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE DNEVNOG REDA

 

Dioničari i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu, pismeno predložiti izmjene i/ili dopune Dnevnog reda i prijedloge odluka Skupštine. Pisani prijedlozi za izmjene i/ili dopune Dnevnog reda, sa prijedlozima odluka, dostavljaju se Nadzornom odboru Društva putem preporučene pošte na adresu: „Bosnalijek d.d." Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili direktno putem protokola Društva, najkasnije 8-og dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu.

 

IX           UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

 

Od dana objavljivanja ovog obavještenja, svi dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo izvršiti uvid u listu dioničara, uvid u finansijske izvještaje, izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave i materijale  koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u Dnevni red Skupštine. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u sve navedene isprave i materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 14:30 sati u sjedištu društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva 53., zaključno sa 24.06.2019. godine. Za obradu zahtjeva za uvid odnosno kopiranje materijala, ovlašten je Sekretar Društva ili druga ovlaštena osoba, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

 

                                                                                                                              NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

PRIJAVA_FIZICKE_OSOBE_Redovna_Skupstina_2019_
PRIJAVA_PRAVNE_OSOBE_Redovna_SkupC5A1tina_2019_
PUNOMOC_FIZICKE_OSOBE_Redovna_Skupstina_2019_
PUNOMOC_PRAVNE_OSOBE_Redovna_Skupstina_2019_


juni 17. 2024 |
SASE |
BSNLR - Bosnalijek d.d. Sarajevo: 12,47 3,89%